ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ

ਕਰਿਓਵਾ ਮੱਧ ਓਲਟੇਨੀਆ ਵਿਚ ਜੀਯੂ ਨਦੀ ਦੇ ਪੂਰਬੀ ਕੰ nearੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਸਥਿਤ ਹੈ.

  • ਮੁਦਰਾ ਰੋਮਾਨੀਅਨ ਲਿਊ
  • ਭਾਸ਼ਾ ਰੋਮਾਨੀ
  • ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸਮਾਂ ਕਦੇ ਵੀ