ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ

ਲੋਗਨ ਕੈਚ ਕਾਉਂਟੀ, ਯੂਟਾਹ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਹੈ. ਸਾਲ 2010 ਦੀ ਮਰਦਮਸ਼ੁਮਾਰੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਬਾਦੀ 48,174 ਸੀ, ਜਿਸਦੀ ਅਨੁਮਾਨਤ ਆਬਾਦੀ 51,619 ਵਿਚ 2018 ਸੀ।

  • ਮੁਦਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ
  • ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ