ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ

ਪੈਟਰਸਨ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ, ਪੈਸੀਕ ਕਾਉਂਟੀ, ਕਾਉਂਟੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸ਼ਹਿਰ ਅਤੇ ਕਾਉਂਟੀ ਸੀਟ ਹੈ.

  • ਮੁਦਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ
  • ਭਾਸ਼ਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿਚ